KBS Pszczyna - Zmiana warty we władzach Bractwa

wydarzenia brackie ad 2022 │►│

W sobotę 26 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w  Pszczynie. W historycznej siedzibie przy ul. Katowickiej w Pszczynie  zebraliśmy się aby podsumować ostatni okres działalności i wybrać  nowe władze na trzyletnią kadencję. Przedmiotem podsumowania był  nietypowo dwuletni okres, spowodowany brakiem możliwości  zorganizowania walnego zebrania w 2021 r. z powodu pandemii.   W zebraniu uczestniczyło 24 członków zwyczajnych bractwa, na 27  uprawnionych. Członkowie zwyczajni, to członkowie którzy dysponują  biernym i czynnym prawem wyborczym na walnym zebraniu. Z głosem  doradczym udział brali również członkowie honorowi i wspierający.  Zebranie otworzył ustępujący Hetman Tadeusz Żyła, a przewodniczącym zebrania został Brat Dariusz Skrobol. 

Kadencja ustępującego zarząd, przedłużona o jeden rok z powodu  pandemii liczyła cztery lata. Zarząd pracował w składzie: Tadeusz Żyła Prezes ( Hetman) 

  • Michał Beck W-ce Prezes  
  • Magdalena Piech Skarbnik 
  • Edward Wójcik Sekretarz  
  • Jerzy Piech Strzelmistrz 
  • Teofil Kubis Zbrojmistrz 
  • Bolesław Biolik Chorąży 

Podsumowania działalności Bractwa za mijający okres w imieniu  ustępującego zarządu dokonał Hetman Tadeusz Żyła. Hetman po prawie dwudziestu latach członkostwa w bractwie i kilku kadencjach  przewodzenia zarządowi postanowił od 1 marca zmienić swój statut na  członka honorowego, tym samym rezygnując z praw członka  zwyczajnego. Sprawozdanie było pogłębione o całościowy przegląd  działalności bractwa przez ostatnie dwudziestolecie. Przebudowa  strzelnicy, rozwój działalności sekcji młodzieżowej i sukcesy sportowe  to tylko niektóre sukcesy w mijającej kadencji. Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu było wręcz  formalnością. 

Podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie, duże wsparcie  materialne i finansowe, organizację różnych przedsięwzięć i  reprezentację Bractwa i Pszczyny na ręce Hetmana Tadeusza Żyły  pierwszy składa przewodniczący zebrania Brat Dariusz Srobol. Kolejni mówcy dziękują i doceniają działalność ustępującego Hetmana i  liczą na dalszy udział w życiu brackim jako Członka Honorowego 

Bractwa. Tym bardziej, że potencjał Brata Tadeusza jako Europejskiego  Króla Strzelców Historyczny dla Bractwa jest bezcenny. Po części zebrania przeznaczonej na podsumowanie mijającego  okresu czas na wybór nowego zarządu i przyjęcie uchwał  wyznaczających ramy działalności bractwa na kolejny rok.  W pierwszej kolejności, zgodnie z statutem wybierany jest prezes  zarządu ( Hetman) , i tu spora niespodzianka . Pierwszy raz w historii  bractwa, w wyniku głosowania tajnego prezesem zostaje siostra  Magdalena Piech. W skład nowego zarządu ponadto wchodzą siostry i  bracia zaproponowani przez Hetmana; Roman Pająk, Dominika Bania,  Wojciech Siekiera, Jerzy Piech, Władysław Frydel i Remigiusz Szlauer.  

Zostaje również wybrana Komisja Rewizyjna w składzie; Aleksander Dudek, Andrzej Koźlicki i Damian Kubera. 

Wybrano delegatów na walne zebrania okręgu śląskiego i walne  zjednoczenia; Piotr Furczyk, Roman Pająk, Jerzy Piech i Edward Wójcik. 

Zostały podjęte również uchwały określające wysokość składek  członkowskich w tym i kolejnym roku. 

Na koniec zebrania podjęto uchwały o nadaniu tytułów honorowych, tytuł Króla Elekta AD 2022 dla Brata Dariusza Skrobola. Bratu Edwardowi Kani, jednemu z założycielowi Bractwa, bardzo  zaangażowanemu w remont odzyskanej w latach 90 tych strzelnicy  nadano tytuł Członka Honorowego Bractwa. 

Po kilku godzinach obrad zebranie zakończono, życząc nowemu  zarządowi podtrzymaniu dobrej passy w rozwoju bractwa. 

Zarząd tego samego dnia spotkał się na swym pierwszym posiedzeniu, a Prezes Zarządu powierzył funkcje nowo wybranym członkom Zarządu. Nastąpiło ukonstytuowanie nowego Zarządu Bractwa. 

„w jedności siła” 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz